REGULAMIN POLA GOLFOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przebywanie na terenie pola golfowego oraz korzystanie z urządzeń i wyposażenia do gry w golfa na terenie pola golfowego jest równoważne z akceptacją treści Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

Z pola golfowego mogą korzystać posiadacze „Praw do gry” oraz osoby posiadające green fee.

Posiadacze „Prawa do gry” moją obowiązek posiadania zawieszki przywieszonej do torby golfowej w widocznym miejscu

Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu Wrocław Golf Club mają obowiązek zastosować się do poleceń personelu 

Osoby nieprzestrzegające postawień Regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie pola golfowego lub/i obciążenia karą finansową.

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pola golfowego powinny zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.a.Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu zbiorników i cieków wodnych.b.Należy poruszać się po wyznaczonych do tego celu ścieżkach.

Osoby do 10 roku życia nie mogą przebywać na terenie pola golfowego bez opieki osoby dorosłej.

Gra na polu golfowym z psem oraz spacer po terenie pola golfowego może odbyć się jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody pracownika recepcji pola golfowego, pod warunkiem:

a.trzymania psa na smyczy oraz sprzątania po nim, w tym naprawę wyrządzonych szkód,

b.braku utrudnienia dla pozostałych graczy i pracowników pola,

c.nie wchodzenia na green, tee oraz do bunkra z psem.

Osoba posiadająca kartę HCP może wprowadzić na pole golfowe osobę lub osoby towarzyszące pod warunkiem zgłoszenia tego faktu pracownikowi recepcji pola golfowego. Osoba wprowadzająca osobę towarzyszącą zobowiązana jest przekazać osobie towarzyszącej zasady obowiązujące na polu golfowym, w szczególności zasady bezpieczeństwa.

Wrocław Golf Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu.

Wrocław Golf Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w czasie przebywania na terenie pola golfowego, w szczególności za szkody w mieniu, bądź osobie powstałe z winy lub wskutek niedbalstwa osób grających lub przebywających na terenie pola golfowego.

Wrocław Golf Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie pozostawione lub zgubione na terenie pola golfowego

Osoby posiadające „Prawo do gry” mają pierwszeństwo przy rezerwacji gry na polu golfowym w stosunku do pozostałych osób, dodatkowo w wyznaczonych godzinach w weekend mają przydzielone tee time dla klubowicza – rezerwacji należy dokonać najpóźniej do środy przed nadchodzącym weekendem.

Pracownik Wrocław Golf Club, po wcześniejszym podaniu przyczyny, może zamknąć pole golfowe lub driving range (np. z uwagi na panujące warunki atmosferyczne).

Na polu golfowym obowiązują Reguły Golfa R&A, reguły lokalne Wrocław Golf Club oraz zasady etykiety gry w golfa.

Wyłączne prawo do udzielania lekcji oraz instruktarzu gry w golfa na polu golfowym oraz driving range mają wykwalifikowani instruktorzy gry w golfa współpracujący z Wrocław Golf Club

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pola golfowego zobowiązane są do zawiadamiania personelu Wrocław Golf Club o każdej zauważonej nieprawidłowości, bądź naruszeniu Regulaminu przez inne osoby.

ZASADY KORZYSTANIA Z POLA GOLFOWEGO

Na terenie pola golfowego grać w golfa mogą osoby posiadające minimum „Zieloną Kartę PZG”

Osoby nie posiadające „Zielonej Karty PZG” mogą korzystać z Driving Range. 

Na terenie pola golfowego obowiązuje strój golfowy.

Zawodnicy powinni dokonać rezerwacji wejścia na pole na minimum 6 godz. przed planowanym rozpoczęciem gry. Rezygnacja z tee time rezerwowanego z wyprzedzeniem musi nastąpić minimum na 24 godz. przed planowanym rozpoczęciem gry.

Każde wejście na pole golfowe powinno być zgłoszone w recepcji pola golfowego minimum 20 minut przed planowanym rozpoczęciem gry.

Rezerwacja wejścia na pole w przypadku nie zgłoszenia się w recepcji pola golfowego przepada bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów

Zawodnicy proszeni są o stawiennictwo na pierwszym tee minimum 5 minut przed wyznaczonym czasem startu.

Osobom które trzykrotnie nie zgłoszą rezygnacji z rezerwacji zostanie zablokowana możliwość rezerwacji wejścia na pole na okres 30 dni.

W przypadku braku chęci wejścia na pole golfowe po zakupie green fee ze względu na warunki pogodowe zawodnikowi nie przysługuje zwrot opłaty. Wyjątkiem jest wystąpienie burzy z piorunami lub zalanie pola golfowego w powyższym przypadku zawodnikowi przysługuje prawo do dokończenie lub rozegrania rundy w innym, wolnym terminie.

Na polu golfowym w jednej grupie może grać maksymalnie czterech graczy.

Każdy z graczy zobowiązany jest do posiadania w czasie gry własnej torby golfowej oraz urządzenia do poprawiania pitch marków. Obsługa pola ma prawo poprosić o jego okazanie w każdym czasie podczas rozgrywki.

Osoby nie posiadające ważnego green fee zostaną usunięte z pola golfowego.

Runda golfa na 18 dołkach powinna trwać maksymalnie 4 godziny 55 minut.

Rozpoczęcie gry na polu odbywa się tylko z dołka nr 1. Recepcja pola może wyrazić zgodę na rozpoczęci gry z innego dołka.

Zawodnicy powinni zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych osób oraz obsługi pola golfowego pracującej na polu golfowym.

Nie należy rozpoczynać gry, w przypadku gdy osoby znajdujące się przed nami nie odejdą na odległość zapewniającą bezpieczeństwo.

W razie uderzenia piłki w stronę innych osób należy ostrzec ich okrzykiem „FORE!”.

Należy unikać wszelkiej zwłoki w grze – zawodnicy grający wolniej mają obowiązek przepuścić zawodników czekających za nimi. Osoby poszukujące piłki powinny zasygnalizować pozostałym zawodnikom za nimi, aby ich minęli w przypadku przedłużających się poszukiwań. Zasygnalizowanie należy wykonać w ciągu 3 minut przeznaczonych na poszukiwania.

Osoby naruszające tępo gry mogą zostać poproszone o podniesienie piłki i przejście na kolejny dołek, lub w skrajnych przypadkach zostaną usunięte z pola golfowego.

Po zakończeniu gry na danym dołku zawodnicy zobowiązani są niezwłocznie opuścić green.

Zawodnicy zobowiązani są do naprawy swoich divotów, pitch marków i do zagrabiania bunkrów (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 250,00zł).

Wózki samojezdne

a. W przypadku korzystania z wózków samojezdnych należy poruszać się po

utwardzonych ścieżkach a przypadku ich braku w najkrótszej linii wzdłuż fairway’a w stronę greenu.

b. Zakazuje się wjeżdżania tymi wózkami w głęboki rough, kałuże, do bunkrów, na tee oraz w obszarze 20 metrów od krawędzi greenu i na green, a także przejeżdżania

pomiędzy greenami, a bunkrami (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 1000,00zł).

c. Wózki samojezdne mogą prowadzić wyłącznie osoby pełnoletnie.

d. Wózek samojezdny powinien zostać zwrócony w ciągu 15 minut od zakończeniu

rundy.

e. Wózek samojezdny przeznaczony jest dla maksymalnie dwóch osób.

f. Osoby korzystające z wózków samojezdnych ponoszą pełną odpowiedzialność za

wyrządzone szkody powstałe na skutek nieprawidłowego z nich korzystania oraz za uszkodzenia pojazdu.

Zabrania się:

a. zaśmiecania pola golfowego, w szczególności wyrzucania niedopałków na trawę,

(pod rygorem obciążenia karą w kwocie 100,00zł),

b. poszukiwania piłek w zbiornikach i ciekach wodnych oraz kąpieli (pod

rygorem obciążenia karą w kwocie 100,00zł),

c. gry piłkami z driving range na polu golfowym (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 500,00zł),

d. gry na polu golfowym bez ważnego biletu wstępu (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 500,00zł),

e. gry więcej niż dwoma piłkami przez jednego gracza w dni powszednie,

f. gry więcej niż jedną piłką przez jednego gracza w soboty i niedziele,

g. gry na zamkniętym obszarze pola golfowego (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 1.000,00zł),

h. prowadzenia wózków elektrycznych po spożyciu alkoholu

Przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym zawodnikom, w szczególności hałasowania, używania słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub innego zachowania nielicującego z etykietą gry w golfa

Pracownicy pola golfowego Wrocław Golf Club mają prawo, wyprosić z pola golfowego

osoby, które nie naprawiają divotów, pitch marków, nie grabią bunkrów, nie posiadają

ważnego biletu wstępu, naruszają etykietę gry w golfa lub nie stosują się do pozostałych

postanowień Regulaminu.

Osobie wyproszonej nie przysługuje zwrot opłaty za bilet wstępu.

ZASADY KORZYSTANIA Z TERENÓW TRENINGOWYCH

Zakazuje się:

a. wchodzenia na obszar wybijania i zbierania wybitych z driving range piłek w celu

ponownego ich wykorzystania (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 250,00zł),

b. wykonywania uderzeń z innego miejsca niż z maty lub miejsc do tego wyznaczonych za pomocą liny (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 250,00zł),

c. wynoszenia piłek treningowych poza obszar driving range (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 500,00zł),

d. gry na Greeny strefy gry krótkiej ze strefy Driving Range, 

e. gry na nieczynnym driving range (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 500,00zł).

Zawodnicy zobowiązani są do uprzątnięcia obszarów treningowych po zakończonym treningu tj. odniesienia koszyka pod maszynę do wydawania piłek, pozbierania połamanych kołeczków tee, zagrabienia bunkrów, poprawienia pitch marków oraz divotów (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 100,00zł).

Pracownicy pola golfowego Wrocław Golf Club mają prawo, wyprosić z driving range osoby, które naruszają etykietę gry w golfa lub nie stosują się do postanowień Regulaminu.

Osobie wyproszonej nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE OBIEKT WROCŁW GOLF CLUB MAJĄ ZAKAZ WEJŚCIA NA POLE GOLFOWE BEZ ZGODY I NADZORU PRACOWNIKÓW POLA GOLFOWEGO LUB CZŁONKA WROCŁAW GOLF CLUB 

KAŻDA OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA TERENIE POLA GOLFOWEGO WROCŁAW GOLF CLUB MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ I PRZESTRZEGAĆ USTALEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.