REGULAMIN POLA GOLFOWEGO

ZASADY KORZYSTANIA Z POLA GOLFOWEGO

Na terenie pola golfowego grać w golfa mogą osoby posiadające minimum „Zieloną Kartę PZG”

Osoby nie posiadające „Zielonej Karty PZG” mogą korzystać z Driving Range. 

Na terenie pola golfowego obowiązuje strój golfowy.

Zawodnicy powinni dokonać rezerwacji wejścia na pole na minimum 6 godz. przed planowanym rozpoczęciem gry. Rezygnacja z tee time rezerwowanego z wyprzedzeniem musi nastąpić minimum na 24 godz. przed planowanym rozpoczęciem gry.

Każde wejście na pole golfowe powinno być zgłoszone w recepcji pola golfowego minimum 20 minut przed planowanym rozpoczęciem gry.

Rezerwacja wejścia na pole w przypadku nie zgłoszenia się w recepcji pola golfowego przepada bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów

Zawodnicy proszeni są o stawiennictwo na pierwszym tee minimum 5 minut przed wyznaczonym czasem startu.

Osobom które trzykrotnie nie zgłoszą rezygnacji z rezerwacji zostanie zablokowana możliwość rezerwacji wejścia na pole na okres 30 dni.

W przypadku braku chęci wejścia na pole golfowe po zakupie green fee ze względu na warunki pogodowe zawodnikowi nie przysługuje zwrot opłaty. Wyjątkiem jest wystąpienie burzy z piorunami lub zalanie pola golfowego w powyższym przypadku zawodnikowi przysługuje prawo do dokończenie lub rozegrania rundy w innym, wolnym terminie.

Na polu golfowym w jednej grupie może grać maksymalnie czterech graczy.

Każdy z graczy zobowiązany jest do posiadania w czasie gry własnej torby golfowej oraz urządzenia do poprawiania pitch marków. Obsługa pola ma prawo poprosić o jego okazanie w każdym czasie podczas rozgrywki.

Osoby nie posiadające ważnego green fee zostaną usunięte z pola golfowego.

Runda golfa na 18 dołkach powinna trwać maksymalnie 4 godziny 55 minut.

Rozpoczęcie gry na polu odbywa się tylko z dołka nr 1. Recepcja pola może wyrazić zgodę na rozpoczęci gry z innego dołka.

Zawodnicy powinni zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych osób oraz obsługi pola golfowego pracującej na polu golfowym.

Nie należy rozpoczynać gry, w przypadku gdy osoby znajdujące się przed nami nie odejdą na odległość zapewniającą bezpieczeństwo.

W razie uderzenia piłki w stronę innych osób należy ostrzec ich okrzykiem „FORE!”.

Należy unikać wszelkiej zwłoki w grze – zawodnicy grający wolniej mają obowiązek przepuścić zawodników czekających za nimi. Osoby poszukujące piłki powinny zasygnalizować pozostałym zawodnikom za nimi, aby ich minęli w przypadku przedłużających się poszukiwań. Zasygnalizowanie należy wykonać w ciągu 3 minut przeznaczonych na poszukiwania.

Osoby naruszające tępo gry mogą zostać poproszone o podniesienie piłki i przejście na kolejny dołek, lub w skrajnych przypadkach zostaną usunięte z pola golfowego.

Po zakończeniu gry na danym dołku zawodnicy zobowiązani są niezwłocznie opuścić green.

Zawodnicy zobowiązani są do naprawy swoich divotów, pitch marków i do zagrabiania bunkrów (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 250,00zł).

Wózki samojezdne

a. W przypadku korzystania z wózków samojezdnych należy poruszać się po

utwardzonych ścieżkach a przypadku ich braku w najkrótszej linii wzdłuż fairway’a w stronę greenu.

b. Zakazuje się wjeżdżania tymi wózkami w głęboki rough, kałuże, do bunkrów, na tee oraz w obszarze 20 metrów od krawędzi greenu i na green, a także przejeżdżania

pomiędzy greenami, a bunkrami (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 1000,00zł).

c. Wózki samojezdne mogą prowadzić wyłącznie osoby pełnoletnie.

d. Wózek samojezdny powinien zostać zwrócony w ciągu 15 minut od zakończeniu

rundy.

e. Wózek samojezdny przeznaczony jest dla maksymalnie dwóch osób.

f. Osoby korzystające z wózków samojezdnych ponoszą pełną odpowiedzialność za

wyrządzone szkody powstałe na skutek nieprawidłowego z nich korzystania oraz za uszkodzenia pojazdu.

Zabrania się:

a. zaśmiecania pola golfowego, w szczególności wyrzucania niedopałków na trawę,

(pod rygorem obciążenia karą w kwocie 100,00zł),

b. poszukiwania piłek w zbiornikach i ciekach wodnych oraz kąpieli (pod

rygorem obciążenia karą w kwocie 100,00zł),

c. gry piłkami z driving range na polu golfowym (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 500,00zł),

d. gry na polu golfowym bez ważnego biletu wstępu (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 500,00zł),

e. gry więcej niż dwoma piłkami przez jednego gracza w dni powszednie,

f. gry więcej niż jedną piłką przez jednego gracza w soboty i niedziele,

g. gry na zamkniętym obszarze pola golfowego (pod rygorem obciążenia karą w kwocie 1.000,00zł),

h. prowadzenia wózków elektrycznych po spożyciu alkoholu

Przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym zawodnikom, w szczególności hałasowania, używania słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub innego zachowania nielicującego z etykietą gry w golfa

Pracownicy pola golfowego Wrocław Golf Club mają prawo, wyprosić z pola golfowego

osoby, które nie naprawiają divotów, pitch marków, nie grabią bunkrów, nie posiadają

ważnego biletu wstępu, naruszają etykietę gry w golfa lub nie stosują się do pozostałych

postanowień Regulaminu.

Osobie wyproszonej nie przysługuje zwrot opłaty za bilet wstępu.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE OBIEKT WROCŁW GOLF CLUB MAJĄ ZAKAZ WEJŚCIA NA POLE GOLFOWE BEZ ZGODY I NADZORU PRACOWNIKÓW POLA GOLFOWEGO LUB CZŁONKA WROCŁAW GOLF CLUB 

KAŻDA OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA TERENIE POLA GOLFOWEGO WROCŁAW GOLF CLUB MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ I PRZESTRZEGAĆ USTALEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.