REGULAMIN CZŁONKOSTW 2024

RODZAJE CZŁONKOSTW W SEZONIE 2024

Członkostwo Roczne Pełne Pole Golfowe 18H

Prawo do gry na polu golfowym 18H i 9H we wszystkie dni tygodnia i świata, bez dodatkowych opłat, w miarę dostępności pola golfowego. Członkowie zyskują prawo do zniżek na zakupy w Pro Shop – 10%, prawo do wykupienia szafki ubraniowej i wózkowni – opłata zgodna z cennikiem usług, prawo do wykupu pakietów Driving Range. Obejmuje Tee Time Członkowski – specjalne godziny członkowskie i możliwość rezerwacji tee time na dwa tygodnie wcześniej.

Członkostwo Roczne Poniedziałek – Piątek Pole Golfowe 18H

Prawo do gry na polu golfowym 18H i 9H w tygodniu – od poniedziałku do piątku, bez dodatkowych opłat, w miarę dostępności pola golfowego. Członkowie zyskują prawo do zniżek na zakupy w Pro Shop – 10%, prawo do wykupienia szafki ubraniowej i wózkowni – opłata zgodna z cennikiem usług, prawo do wykupu pakietów Driving Range.

Członkostwo Roczne Rodzinne Pole Golfowe 18H

Prawo do gry na polu golfowym 18H i 9H we wszystkie dni tygodnia i świata, bez dodatkowych opłat, w miarę dostępności pola golfowego. Członkostwo to przeznaczone jest dla rodziny 2+1 – rodziców i dziecka do 18 roku życia. Członkowie zyskują prawo do zniżek na zakupy w Pro Shop – 10%, prawo do wykupienia szafki ubraniowej i wózkowni – opłata zgodna z cennikiem usług, prawo do wykupu pakietów Driving Range. Obejmuje Tee Time Członkowski – specjalne godziny członkowskie i możliwość rezerwacji tee time na dwa tygodnie wcześniej.

Członkostwo Roczne Pełne Junior Pole Golfowe 18H

Prawo do gry na polu golfowym 18H i 9H we wszystkie dni tygodnia i świata, bez dodatkowych opłat, w miarę dostępności pola golfowego. Członkostwo przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Członkowie zyskują prawo do zniżek na zakupy w Pro Shop – 10%, prawo do wykupienia szafki ubraniowej i wózkowni – opłata zgodna z cennikiem usług, prawo do wykupu pakietów Driving Range. Obejmuje Tee Time Członkowski – specjalne godziny członkowskie i możliwość rezerwacji tee time na dwa tygodnie wcześniej.

Członkostwo Roczne Pełne Student Pole Golfowe 18H

Prawo do gry na polu golfowym 18H i 9H we wszystkie dni tygodnia i świata, bez dodatkowych opłat, w miarę dostępności pola golfowego. Członkostwo przeznaczone jest dla studentów od 19 do 24 roku życia. Członkowie zyskują prawo do zniżek na zakupy w Pro Shop – 10%, prawo do wykupienia szafki ubraniowej i wózkowni – opłata zgodna z cennikiem usług, prawo do wykupu pakietów Driving Range. Obejmuje Tee Time Członkowski – specjalne godziny członkowskie i możliwość rezerwacji tee time na dwa tygodnie wcześniej.

Członkostwo Roczne Pełne Pole Golfowe 9H

Prawo do gry na polu golfowym 9H we wszystkie dni tygodnia i świata, bez dodatkowych opłat, w miarę dostępności pola golfowego. Członkowie zyskują prawo do zniżek na zakupy w Pro Shop – 10%, prawo do wykupienia szafki ubraniowej i wózkowni – opłata zgodna z cennikiem usług, prawo do wykupu pakietów Driving Range.

Członkostwo Roczne Pełne Junior Pole Golfowe 9H

Prawo do gry na polu golfowym 9H we wszystkie dni tygodnia i świata, bez dodatkowych opłat, w miarę dostępności pola golfowego. Członkostwo przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży do 23 roku życia. Członkowie zyskują prawo do zniżek na zakupy w Pro Shop – 10%, prawo do wykupienia szafki ubraniowej i wózkowni – opłata zgodna z cennikiem usług, prawo do wykupu pakietów Driving Range.

Członkostwo Country Roczne Pełne Pole Golfowe 18H

Prawo do gry na polu golfowym 18H i 9H we wszystkie dni tygodnia i świata, bez dodatkowych opłat, w miarę dostępności pola golfowego. Członkowie zyskują prawo do zniżek na zakupy w Pro Shop – 10%, prawo do wykupienia szafki ubraniowej i wózkowni – opłata zgodna z cennikiem usług, prawo do wykupu pakietów Driving Range. Warunkiem koniecznym do wykupienia tego członkostwa jest zamieszkanie w odległości minimum 100 km od pola golfowego.

Członkostwo Roczne Country Poniedziałek – Piątek Pole Golfowe 18H Prawo do gry na polu golfowym 18H i 9H w tygodniu – od poniedziałku do piątku, bez dodatkowych opłat, w miarę dostępności pola golfowego. Członkowie zyskują prawo do zniżek na zakupy w Pro Shop – 10%, prawo do wykupienia szafki ubraniowej i wózkowni – opłata zgodna z cennikiem usług, prawo do wykupu pakietów Driving Range. Warunkiem koniecznym do wykupienia tego członkostwa jest zamieszkanie w odległości minimum 100 km od pola golfowego.

Członkostwo Dożywotnie Pole Golfowe 18H

Prawo do gry na polu golfowym 18H i 9H we wszystkie dni tygodnia i świata, bez dodatkowych opłat, w miarę dostępności pola golfowego. Członkowie zyskują prawo do zniżek na zakupy w Pro Shop – 10%, prawo do wykupienia szafki ubraniowej i wózkowni – opłata zgodna z cennikiem usług, prawo do wykupu pakietów Driving Range. Obejmuje Tee Time Członkowski – specjalne godziny członkowskie i możliwość rezerwacji tee time na dwa tygodnie wcześniej. Dla nowych członków wymagane jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 16 000 zł (szesnaście tysięcy złotych) oraz dokonania opłaty rocznej zgodnie z cennikiem członkostw w danym sezonie. W przypadku nie dokonania opłaty rocznej w wysokości 6 900 zł (sześć tysięcy dziewięćset złotych) do dnia 31 marca każdego roku członkostwo to wygasa. Prawo do posiadania Członkostwa Dożywotniego jest przypisane do danej osoby i nie może być przekazane na rzecz osoby trzeciej.

Członkostwo Odsprzedawalne Pole Golfowe 18H

Prawo do gry na polu golfowym 18H i 9H we wszystkie dni tygodnia i świata, bez dodatkowych opłat, w miarę dostępności pola golfowego. Członkowie zyskują prawo do zniżek na zakupy w Pro Shop – 10%, prawo do wykupienia szafki ubraniowej i wózkowni – opłata zgodna z cennikiem usług, prawo do wykupu pakietów Driving Range. Obejmuje Tee Time Członkowski – specjalne godziny członkowskie i możliwość rezerwacji tee time na dwa tygodnie wcześniej. Dla nowych członków wymagane jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz dokonania opłaty rocznej zgodnie z cennikiem członkostw w danym sezonie. W przypadku nie dokonania opłaty rocznej w wysokości 6 900 zł (sześć tysięcy dziewięćset złotych) do dnia 31 marca każdego roku członkostwo to wygasa. Prawo do posiadania Członkostwa Odsprzedawalnego jest przypisane do danej osoby, może być ono przekazane osobie trzeciej po uprzednim poinformowaniu władz pola golfowego. Przeniesienie Prawa do gry bez uzyskania zgody Wrocław Golf Club nie powoduje nabycia jakichkolwiek uprawnień wobec Wrocław Golf Club przez osobę trzecią.

Zasady wykupienia Członkostwa Wrocław Golf Club

Osoby kupujące prawo do gry zobowiązane są do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego

Prawo do gry należy wykupić przed pierwszą grą, jednak nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

W przypadku zakupu Członkostwa Country należy przedstawić dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w odległości minimum 100 km od pola golfowego.

Ustanie prawa do gry.

Prawo do gry ustaje na skutek decyzji posiadacza Prawa do gry.

Zawieszenia lub ustania członkostwa w Wrocław Golf Club.

Dla Członkostw Dożywotnie i Odprzedawalne w momencie nie opłacenie opłaty rocznej do dnia 31 marca każdego roku.

Unieważnienia Prawa do gry przez Wrocław Golf Club na skutek nie przestrzegania zasad członkostwa, regulaminu obiektu lub nieuregulowania w terminie opłat.

Śmierci osoby fizycznej będącej posiadaczem Prawa do gry.

Ustanie Prawa do gry w Wrocław Golf Club nie powoduje zwrotu całości lub części opłat uiszczonych w okresie ważności Prawa do gry.

Wrocław Golf Club zastrzega sobie prawo do:

Tworzenia nowych typów Praw do gry i zmian istniejących.

Ustalenia maksymalnej liczby każdego rodzaju Członkostw.

Zmiany opłat, zasad członkostwa i regulaminu obiektu.

Odmowy sprzedaży prawa do gry bez podania przyczyny.

Zmian postanowień Zasad Członkowskich, Praw i Obowiązków Członków Wrocław Golf Club, Regulaminu Obiektu Wrocław Golf Club.

Zamknięcie obiektu

Wrocław Golf Club ma prawo zamknąć obiekt, ograniczyć dostęp do jego całości lub części na dowolny okres z istotnych powodów, o których Członkowie Klubu będą wcześniej poinformowani. W sytuacji powyższej posiadacze Prawa do gry nie mają prawa do refundacji całości lub części opłat w związku z brakiem dostępu do całości lub części obiektu.

Obowiązywanie.

Wszelkie zmiany postanowień Zasad Członkowskich, Praw i Obowiązków Członków Wrocław Golf Club lub Regulaminu Obiektu Wrocław Golf Club obowiązują wszystkich Członków z chwilą publikacji aktualnej treści aktów na stronie internetowej www.wroclaw.golf, na tablicy ogłoszeń w klubie Wrocław Golf Club.

Tee Time!

Każdy Członek Wrocław Golf Club posiadający prawo do gry ma obowiązek rezerwacji Tee Time oraz potwierdzenie jej w recepcji pola golfowego najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem gry. W przypadku braku rezerwacji wejście na pole golfowe jest zabronione! Nie potwierdzenie rezerwacji oznacza anulowanie Tee Time.

OSOBY ODWIEDZAJĄCE OBIEKT WROCŁW GOLF CLUB MAJĄ ZAKAZ WEJŚCIA NA POLE GOLFOWE BEZ ZGODY I NADZORU PRACOWNIKÓW POLA GOLFOWEGO LUB CZŁONKA WROCŁAW GOLF CLUB 

KAŻDA OSOBA PRZEBYWAJĄCA NA TERENIE POLA GOLFOWEGO WROCŁAW GOLF CLUB MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ I PRZESTRZEGAĆ USTALEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.